نمایشگاه دائمی دانشگاه علوم و تحقیقات

آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی تهران - واحد علوم و تحقیقات
گروه محصول: نمای شیشه ای، سقف شیشه ای
تاریخ اجرا:
ابعاد:
توضیحات: